Соціальна відповідальність

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова-Енергетична-Компанія» (ТОВ «НЕК») є соціально відповідальною компанією.

Ми відповідально ставимося до своїх продуктів та послуг, до споживачів, працівників, партнерів, аукціонерів, стейкхолдерів, громад тощо. У своїй діяльності ми демонструємо активну соціальну позицію, у постійному діалозі взаємодіємо з суспільством та прагнемо брати активну участь у розвитку країни та вирішенні її нагальних проблем.

Ми сповідуємо принципи відкритості, прозорості, системності, недопущення конфліктів, які відображені, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Ми також усвідомлюємо, що соціальна відповідальність компанії:

  • сприяє сталому розвиткові, у тому числі здоров'ю і добробуту суспільства;
  • враховує очікування зацікавлених сторін;
  • відповідає чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки;
  • інтегрована у діяльність компанії та практикується в її відносинах.

Відтак, одним з пріоритетів діяльності компанії з метою вирівнювання наявних економічних і соціальних диспропорцій ми добровільно обрали підходи, спрямовані на:

  • дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності;
  • досягнення ділової досконалості та якості в організації виробництва, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом;
  • мінімізацію шкідливого впливу на довкілля;
  • створення довірливих взаємовідносин між бізнесом, суспільством і державою;
  • покращання результативності бізнесу та показників прибутковості у довгостроковому періоді.

Ми підтримуємо загальносвітовий рух щодо поширення практики соціально відповідального ведення бізнесу з огляду на його надзвичайну суспільну та економічну користь.

Ми також поділяємо систему цінностей, заходів і процесів, що мають на меті поширення позитивного впливу діяльності соціально відповідальних компаній в економічній, екологічній, соціальній сферах.

Ми впевнені, що реалізація соціально відповідальних стратегій має орієнтуватися не лише на зменшення та запобігання негативних наслідків діяльності, а й на досягнення економічного, екологічного та соціального ефектів, що може розглядатися як основа підвищення конкурентоспроможності окремих компаній і національної економіки загалом.

У своїй роботі ми прагнемо до стандартів, визначених Європейською Комісією у «Зеленій книзі з корпоративної соціальної відповідальності» 2001 р. Зокрема, намагаємось інтегрувати соціальні та екологічні питання у свою комерційну діяльність та взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі, розглядаємо можливість розширення меж звітності та додання соціальних і екологічних аспектів до фінансових показників діяльності.

Наразі ми зосередились на таких основних напрямках, що забезпечують соціальну відповідальність ТОВ «НЕК»:

1. Відповідальність перед працівниками за створення найкращих умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу. Для компанії важливим завданням є навчання працівників, збереження, розвиток існуючих та створення нових робочих місць.

2. Відповідальність перед учасниками ринку за чесне та добросовісне партнерство та конкуренцію. З початком роботи нового ринку електричної енергії, компанія вибудовує партнерські взаємовідносини з продавцями та покупцями електроенергії, своєчасно і в повному обсязі здійснює оплату та виписку всіх документів, заздалегідь реєструє свої податкові накладні.

3. Відповідальні та прозорі закупівлі, які дозволяють підвищити фінансову ефективність процесу надання робіт, товарів та послуг шляхом конкурсного відбору постачальників.

4. Відповідальне корпоративне волонтерство, підтримка працівників, що потрапили в скрутне становище.

5. Відповідальність та турбота про здоров’я працівників. ТОВ «НЕК» забезпечує працівникам безпечні умови праці відповідно до чинних нормативних актах з охорони праці, пожежної безпеки та цивільної оборони.