Постачання природного газу в Україні

Постачання природного газу - це господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Відповідно до Законодавства України  суб'єктами ринку природного газу є:
  - оператор газотранспортної системи (ГТС);
  - оператор газорозподільної системи (ГРС);
  - оператор газосховища (ПСГ);
  - оператор установки LNG;
  - оптовий продавець;
  - оптовий покупець;
  - постачальник;
  - споживач.

Gas Market of Ukraine

Постачальник - це суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

Споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини.

gavel Вимоги до постачальників природного газу в Україні

Відповідно до Законодавства України постачальник природного газу має право здійснювати свою діяльність на всій території України та укладати договори поставки зі всіма категоріями споживачів. Ведення діяльності з постачання природного газу передбачає виконання постачальником визначених законодавством кваліфікаційних вимог.
Для отримання статусу постачальника природного газу необхідно:

 1. Отримати в НКРЕКП ліцензію на постачання природного газу.
 2. Отримати у Оператора ГТС персональний EIC-код.
 3. Мати в штаті кваліфікований персонал.
 4. Підтримувати свій сайт, корпоративний е-мейл, телефон.
 5. Укласти з Оператором ГТС договір транспортування природного газу.
 6. Укласти з Оператором ПСГ договір зберігання природного газу.
 7. Укласти з власником ресурсу природного газу договір купівлі-продажу природного газу.
 8. Створити страховий запас природного газу, відповідно до вимог законодавства.
 9. Укласти із споживачем договір поставки.

 

ТОВ «НЕК» відповідає всім формальним вимогам Законодавства України  до цього виду діяльності:

 1. Є ліцензіатом НКРЕКП, що дозволяє здійснювати постачання газу будь-якому споживачу (в тому числі населенню) на території України.
 2. Отримало EIC-код: 62X4795606400030.
 3. Має діючі договори купівлі-продажу природного газу з виробниками, імпортерами та експортерами природного газу, договір транспортування газу з Оператором ГТС.

gavel Вимоги до споживачів газу

Споживачі  газу для укладання договору постачання, мають відповідати наступним основним критеріям:

 • Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної або газорозподільної системи, відповідного договору з Оператором ГТС або Оператором ГРМ:
  - договору транспортування природного газу, укладеного між споживачем на прямій трубі та Оператором ГТС;
  - договору розподілу природного газу, укладеного між споживачем та Оператором ГРС.
 • Отримання споживачем, як суб'єктом ринку природного газу, персонального EIC-коду від:
  - Оператора ГТС споживачем на прямій трубі;
  - Оператора ГРС споживачем приєднаним до газорозподільної системи.
 • Відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має бути підтверджено письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звіряння взаєморозрахунків.
balance Права та обов'язки постачальника і споживача газу

Постачальник має право:
 - укласти договір постачання природного газу із будь-яким споживачем, та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газу споживачу у періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
- отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
- на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
- на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір щодо режимів споживання природного газу;
- на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
- на інше, передбачене Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

Споживач має право:
- на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
- на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн. куб. метрів;
- на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
- самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
- вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
- на інше, передбачене Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

Постачальник зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
- забезпечити постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
- забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
- в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
- своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
- своєчасно повідомляти споживача якщо постачальник знаходиться у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або якщо постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу та про відсутність ресурсу природного газу;
- дотримуватися мінімальних стандартів та вимог щодо якості обслуговування споживачів природного газу;
- пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним по відношенню до споживачів;
- створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
- надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним Законодавством України.

 

Споживач зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
- забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
- здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
- забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
- самостійно обмежити (припинити) споживання природного газу у випадках:
 -- порушення строків оплати за договором постачання природного газу;
 -- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
 -- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 -- відсутності укладеного договору постачання природного газу;
 -- інших, передбачених Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

regulator Права та обов'язки Споживача природного газу в розумінні національного Регулятора (НКРЕКП)…